Министерският съвет прие Стратегия и План за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2022-2027 г. Изготвянето на Стратегията и Плана на действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2022-2027 г. е с цел постигане на ресурсна ефективност чрез прилагане на йерархията при управление на отпадъците, предотвратяване на образуването им, насърчаване на повторната употреба и оползотворяването им чрез рециклиране, намаляване на депонирането и ограничаване на вредното им въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

В проекта на стратегията са формулирани три стратегически цели: зелена и конкурентноспособна икономика; по-малко отпадъци и повече ресурси; икономика в полза на потребителите. За тяхното постигане са обосновани конкретни мерки, които са залегнали като конкретни дейности в плана за действие към стратегията, като при прилагането на плана се залага основно на коригиране на дисбалансите и преодоляване на пречките пред постигането на целите на стратегията за кръгова икономика.

В проекта на Плана за действие са включени три вида мерки.

На първо място това са краткосрочни мерки, необходими като условия, за да се изпълнят средносрочните мерки. Краткосрочните мерки са с хоризонт на изпълнение 2022-2023 г. и включват: Анализ, разработване и приемане на секторни законодателни актове; Секторни анализи и проучвания; Повишаване на осведомеността и организиране на информационни кампании; Създаване на платформа за обмен на информация и добри практики.

На второ място са средносрочните мерки, които са и реалните стимули. Те са с хоризонт на изпълнение 2024- 2027 г. и включват: Финансиране въвеждането на технологии за ресурсна ефективност; Финансиране на МСП от преработвателната промишленост за въвеждането на екодизайн; Създаване на центрове за повторна употреба и за подготовка за повторна употреба; Обучение за придобиване или усъвършенстване на професионалната квалификация на хора от уязвимите групи, свързани с ремонтна дейност.

Третият вид мерки са тези с постоянен характер. Това са мерки, които ще се изпълняват през целия период на Плана за действие и включват: Привличане на частния сектор при постигане на целите за рециклиране на битови отпадъци; Дейности по предотвратяване, повторна употреба, разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци; Прилагане на нови технологии за сепариране, обработка и третиране на отпадъците; Засилване на контрола върху нерегламентираното изхвърляне/обезвреждане на отпадъците от строителство и разрушаване; Подпомагане на фирмите ангажирани с ремонтни дейности да присъстват в центрове за повторна употреба в градовете.

Изпълнението на Стратегията и Плана за действие за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2022-2027 г. ще осигури прехода към кръгова икономика, в изпълнение на една от водещите политики на ЕС.

Източник: fakti.bg

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени