Министерският съвет прие решение, с което възлага на министъра на отбраната да сключи договор за покупка на имоти в полза на държавата и за предоставянето им безвъзмездно за управление на Министерството на отбраната. Имотите се намират в гр. София, район „Младост“, м. „Къро“ и са необходими за изпълнението на функциите на военни формирования, част от Въоръжените сили на Република България.

Кабинетът прие също решение за отнемане на земеделски земи от Министерство на отбраната и включването им в Държавния поземлен фонд. Предмет на акта на МС са поземлени имоти, намиращи се в област Ямбол, община Елхово, с. Малък манастир, м. „Военен полигон“. Имотите са с трайно предназначение на територията: земеделска. За тях е отпаднала необходимостта, свързана с отбраната и сигурността на страната, поради което с приетото решение тези земеделски земи се включват в Държавния поземлен фонд.

Правителството даде съгласието си „Летище София“ ЕАД да продадат чрез пряко договаряне на „Институт по въздушен транспорт“ ЕООД собствен недвижим имот. Имотът се намира в гр. София, район Слатина. Имотът не е необходим за дейността на „Летище София” ЕАД, а поддръжката му е свързана с неоправдани разходи. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

По решение на правителството, поради отпаднала необходимост, от Министерството на земеделието се отнема правото на управление върху имот – публична държавна собственост. Той се намира на ул. „Георги Димитров“ № 26 в с. Крушари, област Добрич. Представлява самостоятелен обект, който се състои от четири стаи с обща застроена площ 61,56 кв. м. заедно със съответните идеални части от общите части на сградата. Със същото решение имотът се обявява за частна държавна собственост и преминава в управление на областния управител на област Добрич.

С решение на МС община Омуртаг получава за управление части от имот – публична държавна собственост. Обектите се намират на ул. „Неофит Рилски“ № 3 в гр. Омуртаг. Два от тях досега са били ползвани от Националния осигурителен институт, а другият – от Службата по геодезия, картография и кадастър – Търговище, но вече са е отпаднала за тях необходимост. Предоставянето на имотите за управление към община Омуртаг е по предложение на областния управител на област Търговище. Те ще бъдат ползвани като допълнителни стаи за изпълнение функциите на Общинската администрация – гр. Омуртаг.

По решение на Министерския съвет Агенция „Митници“ получава за управление терен с площ 100 кв. м в с. Клисура, който е публична държавна собственост. Теренът е необходим на Агенцията за изпълнение на задълженията ѝ по отношение на санитарно-охранителната зона около сондажния кладенец в него, тъй като водовземното съоръжение е нейна собственост.

Министерският съвет обяви имот – публична държавна собственост за частна държавна собственост и го прехвърля в собственост на община Свиленград. Той се намира в местност „Край село“ на с. Генералово и представлява поземлен имот с площ 10 000 кв. м, ведно с построените в него осем сгради със специално предназначение. Имотът ще бъде използван за изграждане на общински тренировъчен център за обучения и учения на професионалисти и доброволци за справяне с горски и полски пожари, в т.ч. и други бедствия и аварии на територията на община Свиленград и част от Южна България. Имотът досега е управляван от Министерство на вътрешните работи, но е с отпаднала за ведомството необходимост.

Правителството взе решение да предостави безвъзмездно за управление на част от имот – публична държавна собственост, на Висшия съдебен съвет за нуждите на Върховния административен съд. Имотът се намира в гр. София, район „Възраждане“, пл. „Света Неделя“ № 6, и представлява част от самостоятелен обект в сграда с площ 22 кв. м. До момента е бил предоставен за управление на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, но е с отпаднала необходимост за службата. Имотът е необходим на ВАС за осигуряване на допълнително работно помещение, в което да бъдат настанени част от служителите на съда.

С решение на правителството община Попово получи държавен имот в с. Паламарца, представляващ три сгради с обща застроена площ 541 кв. м. Имотът ще бъде използван за създаване на обществено-обслужващ обект за отдих и провеждане на мероприятия и събития в областта на културата, спорта и туризма – детски, ученически и скаутски лагери, зелени училища, подготвителни лагери на спортни отбори, тренировки, спортни състезания на открито, музикални фестивали, походи и др. образователни, възпитателни, културно – развлекателни и опознавателни дейности със свободен достъп. Имотът – частна държавна собственост е в управление на областния управител на Търговище.

Променя се статутът на имот в гр. Велико Търново, който се ползва от Висшия съдебен съвет. От частна държавна той става публична държавна собственост. Имотът се намира на пл. „Център“ № 2, сграда № 1, етаж 4 и включва 12 помещения. Те са с обща застроена площ 337,84 кв. м и са предназначени за делова и административна дейност.

Правителството обяви части от имоти – публична държавна собственост за частна държавна собственост. Те се намират в смолянските села Бориково и Горна Арда, в поземлени имоти с предоставени права за управление на Министерството на вътрешните работи (МВР) – Главна дирекция „Гранична полиция“ за изпълнение функциите на Регионална дирекция „Гранична полиция“ Смолян. В село Бориково решението касае три сгради, ползвани за административни, битови и складови нужди, а в село Горна Арда -едноетажна постройка за битови услуги. Към днешна дата те са престанали да имат качеството на имоти – публична държавна собственост, не се ползват по предназначение, не се поддържат и са негодни за ползване, поради опасност от самосрутване. С решението на Министерския съвет за промяна на статута на сградите (постройките), същите ще бъдат премахнати по реда на Закона за устройство на територията, като необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на МВР.

Източник: fakti.bg

С подкрепата на гоблени за шиене и диамантени гоблени